ME BTK
Magyar alapszakos specializáció mint szakirány, magyar minor (50 kredit)
Tanegységlista

A táblázat a képzés során teljesítendő tanegységeket diszciplináris csoportosításban tartalmazza, és különösen alkalmas az abszolutórium kiadását megelőző és a kreditbeszámítási eljárások során szükséges ellenőrzések elvégzéséhez.

A tanegységek teljesítésének javasolt és biztosított sorrendjéről nem innét, hanem a mintatantervből lehet tájékozódni.

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Előfeltétel

Propedeutikai tárgyak

BTMAN101

Bevezetés a nyelvtudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN109

Biblia ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN205

Folklór ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

Leíró nyelvészet

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

BTMAN112

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

Történeti nyelvészet

BTMAN309

Finnugrisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

Irodalomelmélet

BTMAN603

Irodalomelmélet ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

Világirodalom

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN402

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.*

1-0 

15

kollokvium

2

 

Magyar irodalomtörténet

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN502

Premodern magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN503

Klasszikus modern és posztmodern magyar irodalomtörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

* Szabadon választható tárgy. A *-gal jelölt három tárgy egyikét kötelező felvenni.