ME BTK
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS

Mintatanterv

 

 

2017 szeptemberétől – országos szinten – új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések jogszabályi változás miatt már nem hirdethetőek. Az alapképzésben szerzett oklevéllel (BA végzettség) osztatlan tanárképzésre lehet jelentkezni: az alapképzésben megszerzett kreditek beszámításra kerülnek, s attól függően, hogy a jelentkezőnek van-e minor szakja vagy nincs, változó a képzési idő (5–8 félév). A korábbi rendszerű főiskolai, egyetemi oklevéllel, valamint tanítói vagy diszciplináris mesterszakos (MA) diplomával rendelkezőknek úgynevezett rövid ciklusú képzésekre lehet jelentkezni, a képzési idő előképzettségtől és a megszerezni kívánt diploma szintjétől függően az alább ismertetettek szerint változik.

 

A jelen tájékoztatóban csak rövid ciklusú tanárképzésünket ismertetjük, többi képzésünkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekintésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató minden esetben a nappali tagozatra vonatkozik. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTOSVM1N01 kódban az utolsó betű a Nappali tagozatot jelöli; értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTOSVM1L01);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó: a táblázatban szereplő 14 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő; a táblázatban szereplő 28 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10 óra értendő.

 

 

A rövid ciklusú tanárképzésben való részvétel lehetőségei

 

1. (2 félév, 60 kredit)

Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik

– mesterképzésben szerzett, magyar szakos, nem tanári (diszciplináris MA) diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni.

Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 1. számú mintatantervben meghirdetett órával járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

 

2. (2 félév, 60 kredit)

Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik

– főiskolai szintű magyartanári diplomával vagy

– osztatlan tanárképzésben szerzett, általános iskolai, magyartanári diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni.

Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 2. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

 

3. (4 félév, 120 kredit)

Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik

– főiskolai szintű, tanári, nem magyar szakos diplomával vagy

– egyetemi szintű, tanári, nem magyar szakos diplomával vagy

– mesterképzésben szerzett, nem magyar szakos, tanári (tanári MA) diplomával vagy

– osztatlan képzésben szerzett, általános iskolai, nem magyar szakos diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni.

Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 3. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

 

4. (4 félév, 120 kredit)

Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik

– tanítói diplomával rendelkeznek, és általános iskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni.

Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 4. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

 

5. (5 félév, 150 kredit)

Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik

– tanítói diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni.

Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 5. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

 

 

A rövid ciklusú tanárképzés mintatantervei

 

Az alábbi mintatantervekből minden hallgatóra csak egy vonatkozik. Hogy melyik, azt az előző, A rövid ciklusú tanárképzésben való részvétel lehetőségei c. fejezetben határoztuk meg.

A mintatantervekben a heti óraszám oszlopában az első szám az előadások, a második szám a szemináriumok heti óraszámát jelenti

 

1. számú mintatanterv (60 kredit, 2 félév)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra-szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Tárgyjegyző

Előfeltétel/

Megjegyzés

 

1. év 2. félév

 

BTOSVM4N10

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

Dr. Kertész Noémi

 

 

 

2. számú mintatanterv (60 kredit, 2 félév)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra-szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Tárgyjegyző

Előfeltétel/

Megjegyzés

 

1. év 1. félév

 

BTOSVM1N06

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOSVM3N08

Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközve­títés problémája) szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kappanyos András

 

BTOSVM1N15

Irodalmi komparatisztika szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOSVM2N02

Világirodalom: A verbá­lis és a vizuális mű­vészetek kapcsolata ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOSVM4N13

Műfaj- és eszmetörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOSVM4N02

Modern magyar irodalom: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

 

BTOSVM2N15

Az irodalom nyelvisége szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kappanyos András

 

BTOSVM4N07

Ismeretek a szövegről ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kemény Gábor

 

BTOSVM4N08

A magyar nyelv története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

BTOSVM2N16

A nyelvi szintek grammatikája ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Illésné Kovács Mária

 

BTOSVM2N17

A nyelvleírás újabb irányzatai szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

1. év 2. félév

 

BTOSVM3N13

Az irodalom és a társművészetek medialitása szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOSVM3N14

Műfaj- és eszmetörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOSVM3N15

Az irodalom nyelvisége ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kappanyos András

 

BTOSVM3N16

Nyelv, kultúra, társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

BTOSVM3N17

Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

BTOSVM5N01

A magyar nyelv története ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

BTOSVM4N15

A nyelvi szintek grammatikája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné Kovács Mária

 

BTOSVM4N14

Diskurzuselemzés szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

BTOSVM4N11

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTOSVM4N10

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

Dr. Kertész Noémi

 

 

 

3. számú mintatanterv (120 kredit, 4 félév)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra-szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Tárgyjegyző

Előfeltétel/

Megjegyzés

 

1. év 1. félév

 

BTOSVM1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Porkoláb Tibor

 

 

BTOSVM1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOSVM1N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

 

 

BTOSVM1N05

Régi magyarországi irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Tasi Réka

 

 

BTOSVM1N06

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

 

BTOSVM1N07

Irodalomelmélet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOSVM1N08

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOSVM1N09

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Kecskés Judit

 

 

BTOSVM1N12

Nyelv és társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

 

BTOSVM1N11

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOSVM3N11

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

 

BTOSVM1N13

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

 

1. év 2. félév

 

BTOSVM2N01

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOSVM2N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kecskeméti Gábor

 

BTOSVM2N05

Klasszikus magyar iro­dalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

 

 

BTOSVM2N06

Klasszikus magyar iro­dalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Gyapay László

 

 

BTOSVM2N07

Fonetika és fonológia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

 

BTOSVM2N08

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Illésné dr. Kovács Mária

 

 

BTOSVM2N10

A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea.

2-0

28

kollokvium

3

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

 

BTOSVM2N11

Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

 

BTOSVM2N12

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

 

BTOSVM2N13

Jelentéstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr.Kabán Annamária

 

 

BTOSVM2N14

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

2. év 1. félév

 

BTOSVM3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOSVM3N02

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOSVM3N03

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOSVM3N05

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOSVM3N06

Modern magyar irodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOSVM3N07

Modern magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOSVM3N08

Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközve­títés problémája) szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kappanyos András

 

BTOSVM3N09

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

 

BTOSVM3N10

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

 

BTOSVM3N12

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTOSVM4N12

Szakdolgozati szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

 

2. év 2. félév

 

BTOSVM4N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOSVM4N13

Műfaj- és eszmetörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOSVM4N02

Modern magyar irodalom: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOSVM4N03

Kortárs irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

 

BTOSVM4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

 

BTOSVM4N06

Szövegtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária

 

 

BTOSVM4N07

Ismeretek a szövegről ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kemény Gábor

 

 

BTOSVM4N08

A magyar nyelv története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

 

BTOSVM4N10

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana

0-2

28

gyakorlati jegy

3

Dr. Kertész Noémi

 

BTOSVM4N11

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0 vagy

 0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTOSVM5N03

Szakdolgozati szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

 

 

 

4. számú mintatanterv (120 kredit, 4 félév)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra-szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Tárgyjegyző

Előfeltétel/

Megjegyzés

1. év 1. félév

BTOSVM1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Porkoláb Tibor

BTOSVM1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM1N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

BTOSVM1N05

Régi magyarországi irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Tasi Réka

BTOSVM1N06

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM1N07

Irodalomelmélet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM1N08

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

BTOSVM1N09

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM1N11

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM1N12

Nyelv és társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

BTOSVM3N11

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

BTOSVM1N13

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM1N14

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

1. év 2. félév

BTOSVM2N01

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM2N05

Klasszikus magyar iro­dalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

BTOSVM2N06

Klasszikus magyar iro­dalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Gyapay László

BTOSVM2N07

Fonetika és fonológia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM2N08

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM2N09

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM2N10

A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea.

2-0

28

kollokvium

3

Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM2N12

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM2N13

Jelentéstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr.Kabán Annamária

BTOSVM4N10

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana

0-2

28

gyakorlati jegy

3

Dr. Kertész Noémi

BTOSVM2N14

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

BTOSVM4N12

Szakdolgozati szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

2. év 1. félév

BTOSVM3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM3N02

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM3N03

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM3N06

Modern magyar irodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM3N07

Modern magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM3N09

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM3N10

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM4N05

Stilisztika szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kemény Gábor

BTOSVM4N06

Szövegtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM4N11

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0 vagy

 0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

BTOSVM5N03

Szakdolgozati szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

2. év 2. félév

BTOSVM4N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM4N13

Műfaj- és eszmetörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

BTOSVM4N03

Kortárs irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

 

5. számú mintatanterv (150 kredit, 5 félév)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra-szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Tárgyjegyző

Előfeltétel/

Megjegyzés

1. év 1. félév

BTOSVM1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Porkoláb Tibor

BTOSVM1N02

Bevezetés az irodalomtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Porkoláb Tibor

BTOSVM1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM1N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

BTOSVM1N05

Régi magyarországi irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Tasi Réka

BTOSVM1N06

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM1N07

Irodalomelmélet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM1N08

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

BTOSVM1N09

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM1N10

Bevezetés a nyelvtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM1N11

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM1N12

Nyelv és társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

BTOSVM1N13

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

1. év 2. félév

BTOSVM2N01

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM2N02

Világirodalom: A verbá­lis és a vizuális mű­vészetek kapcsolata ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM2N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kecskeméti Gábor

BTOSVM2N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskeméti Gábor

BTOSVM2N05

Klasszikus magyar iro­dalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

BTOSVM2N06

Klasszikus magyar iro­dalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Gyapay László

BTOSVM2N07

Fonetika és fonológia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM2N08

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM2N09

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM2N10

A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea.

2-0

28

kollokvium

3

Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM2N11

Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

BTOSVM2N12

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM2N13

Jelentéstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr.Kabán Annamária

2. év 1. félév

BTOSVM3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

14

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM3N02

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM3N03

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM3N04

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM3N05

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

BTOSVM3N06

Modern magyar irodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM3N07

Modern magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM3N08

Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközve­títés problémája) szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kappanyos András

BTOSVM3N09

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM3N10

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM3N11

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

BTOSVM3N12

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

3

 

2. év 2. félév

BTOSVM4N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

BTOSVM4N02

Modern magyar irodalom: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.

2-0

28

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

BTOSVM4N03

Kortárs irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

BTOSVM4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

BTOSVM4N05

Stilisztika szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kemény Gábor

BTOSVM4N06

Szövegtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária

BTOSVM4N07

Ismeretek a szövegről ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kemény Gábor

BTOSVM4N08

A magyar nyelv története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM4N09

Alkalmazott nyelvészet szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

BTOSVM4N10

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana

0-2

28

gyakorlati jegy

3

Dr. Kertész Noémi

BTOSVM4N11

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

BTOSVM4N12

Szakdolgozati szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

3. év 1. félév

BTOSVM5N01

A magyar nyelv története ea.

2-0

28

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

BTOSVM5N02

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0 vagy

 0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

BTOSVM5N03

Szakdolgozati szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!