ME BTK
MAGYAR SZAKOS, RÉSZISMERET MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KÉPZÉS

 

 

 

 

Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alap­képzésünk (BA) után két és fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

 

Megfelelő alapképzés teljesítését követően a bölcsészettudományi területen kétszakos tanári diploma (egyidejűleg két tanári szakképzettség) szerezhető. A magyartanári mesterképzést olyan hallgatók vehetik fel,

– akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakot (120 kredit),

– vagy akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakos specializációt mint szakirányt, vagyis a magyar minort (50 kredit).

Az alapképzéses kreditek a magyartanári mesterképzéssel egyidejűleg nem pótolhatók! Ha tehát Ön részt kíván venni a magyartanári mesterképzésben, de alapszakos tanulmányait bármely más alapszakon és annak bármely szakirányán, specializációján teljesítette, vagyis nem szerezte meg legalább a magyar minor 50 kreditjét, az alapszakos diploma megszerzése után közvetlenül nem léphet tovább a magyartanári mesterképzésbe.

Nem kezdheti meg azonnal magyartanári tanulmányait az a diplomás tanár sem, aki korábbi, egyetemi vagy főiskolai egyszakos tanári oklevéllel rendelkezik, és második tanári szakként magyartanári diplomát kíván szerezni.*

 

Ezekben az esetekben van lehetősége jelentkezni részismeret megszerzése érdekében folytatott képzésünkre, amellyel megszerezheti jogosultságát arra, hogy a tanári mesterképzésre jelentkezzék. A részismeret megszerzése érdekében folytatott kép­zés a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 44/A. §-a alapján arra szolgál, hogy diplomával rendelkezők egy (újabb) mesterszintű végzettség bemeneti feltételeit megszerezhessék (pótolhassák). Ez a képzés lényegében az elmulasztott magyar minort pótolja. A képzés két féléves, és csak költségtérítéses formában vehető igény­be. A képzésre helyben, az ME BTK Dékáni Hivatalában lehet jelentkezni, és nem kell felvételi vizsgát tenni. A képzés két féléve alatt összesen 50 kreditet kell meg­szerezni.

 

A jelen tájékoztatóban csak a magyar szakos, részismeret megszerzése érdekében folytatott képzésünket ismertetjük. Az alap-, a tanári és diszciplináris mester-, vala­mint doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatanterve a nappali tagozatra vonatkozik. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTMAN101 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Magyar szakos Alapképzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTMAL101);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az egyharmada (a táblázatban szereplő 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10, illetve 15 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő);

– a nappali tagozat számára két-két félév egyikében kötelezően választandó órák esetében a levelező tagozaton többnyire csak az egyik, általunk meghatározott félévben van mód az óra teljesítésére.


A képzés részletes ismertetése

 

A magyar szakos, részismeret megszerzése érdekében folytatott képzés arra vállal­kozik, hogy a magyar szak legfontosabb ismereteit oktassa. A tananyag a magyar alapszak szakmai alapozó ismereteinek és általános szakmai ismereteinek kurzusaiból van összeállítva úgy, hogy kreditarányaiban az alapszak ismeretköreihez igazodó szerkezetet alkot.

 

Mintatanterv:

 

Magyar szakos, részismeret megszerzése érdekében folytatott képzés (50 kredit)

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

1. félév

BTMAN101

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN109

Biblia ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

 

2. félév

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN301

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.*

1-0 

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN205

Folklór ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN603

Irodalomelmélet ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN201

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

BTMAN112

 

* Szabadon választható tárgy. A *-gal jelölt három tárgy egyikét az 1. vagy a 2. félévben kötelező felvenni.

 

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi évet kívánunk!

 

 * Tanítói diplomával a magyartanári mesterképzésre csak a magyar szakos alapképzés elvégzése után lehet jelentkezni! Arra azonban lehetősége van, hogy a tanítói képzésben – különösen a magyar műveltségi területen – megszerzett egyes ismereteire tekintettel az alapképzésben kreditelismerést kérjen.