ME BTK
MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzé­seinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés jellegének megtartását, illetve az újabban jelentkező regionális és országos foglalkoztatási igényeket. A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről a http://bolcseszhefop.atw.hu címen érhető el egy újabban készült felmérés.

 

Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alap­képzésünk (BA) után két és fél éves tanári mesterszakon vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanul­mányokra.

Az osztatlan tanárképzés a bolognai háromszintű képzés két alsóbb szintjével párhuzamosan, azokat kiváltva működik. Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók 8 féléven át folytatnak magyar szakos tanulmányokat akkor, ha általános iskolai tanári diplomát kívánnak szerezni, és 10 féléven át akkor, ha középiskolai tanári diploma megszerzése a céljuk. A bolognai képzés harmadik szintje, a doktori tanulmányok folytatása természetesen számukra is nyitva áll.

 

A jelen tájékoztatóban csak osztatlan tanárképzéseinket ismertetjük, az alap-, a tanári mester-, a diszciplináris mester-, valamint doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

 

A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTOMA1N01 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Osztatlan tanári MAgyar szakos képzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTOMA1L01);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az egyharmada (a táblázatban szereplő 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10, illetve 15 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő).

 

A mintatantervekben a heti óraszám oszlopában az első szám az előadások, a második szám a szemináriumok heti óraszámát jelenti.


Általános iskolai tanár

 

 

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

 

1. év 1. félév

 

BTOMA1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Somogyi Gyula

 

 

BTOMA1N02

Bevezetés az irodalomtu­dományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Somogyi Gyula

 

 

BTOMA1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOMA1N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

 

 

BTOMA1N05

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Csetneki Sándorné

 

 

BTOMA1N06

Bevezetés a nyelvtu­dományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Csetneki Sándorné

 

 

BTOMA1N07

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOMA1N08

Nyelv és társadalom ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

1. év 2. félév

BTOMA2N01

Verstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA2N02

Régi magyarországi irodalomtör­ténet II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

 

BTOMA2N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Tasi Réka

 

BTOMA2N04

Fonetika és fonológia szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

BTOMA2N05

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

30

kollokvium

3

Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA2N06

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA2N07

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

2. év 1. félév

BTOMA3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Somogyi Gyula

 

BTOMA3N02

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA3N03

Klasszikus magyar iro­dalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA3N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA3N05

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

2. év 2. félév

BTOMA4N01

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA4N02

Klasszikus magyar iro­dalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA4N03

Klasszikus magyar iro­dalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA4N05

Stilisztika szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kemény Gábor

 

BTOMA4N06

Szövegtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr Mózesné Kabán Annamária

 

3. év 1. félév

BTOMA5N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA5N02

Modern magyar irodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA5N03

Jelentéstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

BTOMA5N04

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

3. év 2. félév

BTOMA6N01

Irodalomelmélet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Somogyi Gyula

 

BTOMA6N02

Modern magyar irodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA6N03

Modern magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

4. év 1. félév

BTOMA7N01

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOMA7N02

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA7N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kecskeméti Gábor

 

BTOMA7N04

Szöveg és tanulás ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária

 

BTOMA7N05

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

BTOMA7N08

Szakdolgozati szem. I.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

4. év 2. félév

BTOMA8N01

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA8N02

Kortárs irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA8N03

Retorika ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskeméti Gábor

 

BTOMA8N04

Alkalmazott nyelvészet szem. II.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

BTOMA8N08

Szakdolgozati szem. II.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTOMA8N09

Szakdolgozatvédés

0-0

0

Védés

4

 

 

Középiskolai tanár

 

 

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

 

1. év 1. félév

 

BTOMA1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Somogyi Gyula

 

 

BTOMA1N02

Bevezetés az irodalomtu­dományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Somogyi Gyula

 

 

BTOMA1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

 

BTOMA1N04

Régi magyarországi irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

 

 

BTOMA1N05

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Csetneki Sándorné

 

 

BTOMA1N06

Bevezetés a nyelvtu­dományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Csetneki Sándorné

 

 

BTOMA1N07

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Farkas Zsolt

 

 

BTOMA1N08

Nyelv és társadalom ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

1. év 2. félév

BTOMA2N01

Verstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA2N02

Régi magyarországi irodalomtör­ténet II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Tasi Réka

 

BTOMA2N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Tasi Réka

 

BTOMA2N04

Fonetika és fonológia szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

BTOMA2N05

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

30

kollokvium

3

Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA2N06

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA2N07

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

2. év 1. félév

BTOMA3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

15

kollokvium

2

Dr. Somogyi Gyula

 

BTOMA3N02

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA3N03

Klasszikus magyar iro­dalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA3N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA3N05

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

2. év 2. félév

BTOMA4N01

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA4N02

Klasszikus magyar iro­dalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA4N03

Klasszikus magyar iro­dalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Gyapay László

 

BTOMA4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

 

BTOMA4N05

Stilisztika szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kemény Gábor

 

BTOMA4N06

Szövegtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr Mózesné Kabán Annamária

 

3. év 1. félév

BTOMA5N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA5N02

Modern magyar irodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA5N03

Jelentéstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Mózesné dr. Kabán Annamária

 

BTOMA5N04

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

3. év 2. félév

BTOMA6N01

Irodalomelmélet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Somogyi Gyula

 

BTOMA6N02

Modern magyar irodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA6N03

Modern magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

4. év 1. félév

BTOMA7N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kecskeméti Gábor

 

BTOMA7N05

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

BTOMA7N06

A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. A. Molnár Ferenc

 

BTOMA7N02

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0

vagy

0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0

vagy

0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

4. év 2. félév

BTOMA8N05

Világirodalom: A verbá­lis és a vizuális mű­vészetek kapcsolata ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kiss Noémi

 

BTOMA8N06

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskeméti Gábor

 

BTOMA8N01

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA8N07

Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

 

BTOMA8N04

Alkalmazott nyelvészet szem. II.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Dobos Csilla

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0

vagy

0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

5. év 1. félév

BTOMA7N01

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Darab Ágnes

 

BTOMA9N02

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kőrizs Imre

 

BTOMA9N03

Modern magyar irodalom: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.

2-0

30

kollokvium

2

Dr. Farkas Zsolt

 

BTOMA9N04

Ismeretek a szövegről ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kemény Gábor

 

BTOMA9N05

A magyar nyelv története ea.

2-0

30

kollokvium

3

Dr. Kecskés Judit

 

BTOMA9N06

Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0

vagy

0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTOMA7N08

Szakdolgozati szem. I.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

5. év 2. félév

BTOMA10N01

Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközve­títés problémája) szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kappanyos András

 

BTOMA8N02

Kortárs irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kabdebó Lóránt

 

BTOMA10N03

A magyar nyelv története szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

Dr. Kecskés Judit

 

BTOMA10N04

Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0 vagy

 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTOMA8N08

Szakdolgozati szem. II.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTOMA8N09

Szakdolgozatvédés

0-0

0

védés

4

 

 

 

* A mintatantervben csillaggal megjelölt, Kötelezően választható szakmai ismeret elnevezésű kurzusokat a mintatantervet követő táblázatban soroljuk fel. E tárgyak mindenkori kínálata félévente változik.

A választható tárgyak óraszámát és kreditértékét a mintatantervi táblázat határozza meg.

 

Kötelezően választható szakmai ismeretek

 

Középkori magyar irodalom

 

 

 

 

 

 

 

Reneszánsz magyar irodalom

 

 

 

 

 

 

 

A reformáció magyar irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A manierizmus és a barokk magyar irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A felvilágosodás korának magyar irodalma

 

 

 

 

 

 

 

Klasszikus magyar irodalom

 

 

 

 

 

 

 

A 20. század első felének magyar irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A 20. század második felének magyar irodalma

 

 

 

 

 

 

 

Kortárs magyar irodalom

 

 

 

 

 

 

 

Textológia

 

 

 

 

 

 

 

A klasszikus antikvitás irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A középkori európai irodalom

 

 

 

 

 

 

 

A reneszánsz európai irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A barokk európai irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A 18. század európai irodalma

 

 

 

 

 

 

 

A 19. századi világirodalom

 

 

 

 

 

 

 

A 20. századi világirodalom

 

 

 

 

 

 

 

Kortárs világirodalom

 

 

 

 

 

 

 

A magyar nyelv hangrendszere

 

 

 

 

 

 

 

Alaktani elméletek

 

 

 

 

 

 

 

Mondattani elemzések

 

 

 

 

 

 

 

Szövegtani elméletek

 

 

 

 

 

 

 

Stilisztikai vizsgálatok

 

 

 

 

 

 

 

Pragmatikai elméletek

 

 

 

 

 

 

 

Szociolingvisztika

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelvjárások

 

 

 

 

 

 

 

Történeti alaktan

 

 

 

 

 

 

 

Történeti szókészlettan

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvemlékolvasás és -elemzés

 

 

 

 

 

 

 

Történeti névtan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!