ME BTK
MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)
Mintatanterv

 

 

 

 

Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alap­képzésünk (BA) után kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) lehet továbbtanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

 

A jelen mintatantervben csak alapképzésünket ismertetjük, többi képzésünkről külön mintatantervek állnak rendelkezésre.

A mintatantervek mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTMAN101 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Magyar szakos Alapképzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTMAL101);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó: a táblázatban szereplő 14 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő; a táblázatban szereplő 28 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10 óra értendő;

– a nappali tagozat számára két-két félév egyikében kötelezően választandó órák esetében a levelező tagozaton többnyire csak az egyik, általunk meghatározott félévben van mód az óra teljesítésére.

 

Az alapképzés három tanéve alatt összesen legalább 180 kredit értékű tanulmányokat kell teljesíteni. Ennek a 180 kreditnek a megszerzése számos különféle kombinációban lehetséges, minden hallgatónk egyéni érdeklődésének megfelelően kombinálhatja az általunk felkínált képzési modulokat.

Tájékoztatónk a következő képzések mintatanterveit tartalmazza:

1. A magyar alapképzési szak törzsképzése (130 kredit);

2. A magyar alapképzési szak specializációi magyar alapszakosok számára (50 kredit);

3. A magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára (50 kredit).


1. Magyar alapképzési szak törzsképzése (130 kredit)

 

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolásikötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

 

1. év 1. félév

 

BTSBN001X01

Filozófiatörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN120

Informatika a nyelv- és az iroda­lomtudományban

0-1

14

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN101

Bevezetés a nyelv­tudományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN111

Fonetika szem.

0-1

14

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0 

28

kollokvium

2

 

 

1. év 2. félév

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2 

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2 

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN111

Fonetika szem.

0-1

14

gyakorlati jegy

1

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0 

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN203

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0 

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN204

Nyelv és társadalom ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN207

Régi magyar irodalomtörténet II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN301

BTMAN302

Régi magyar irodalomtörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN307

Finnugor népek és nyelvek ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 1. félév

BTMAN110

Irodalomelmélet I. ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN312

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN207

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN302

BTMAN304

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN203

BTMAN311

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN201

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

BTMAN306

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTMAN101, BTMAN106

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN307

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN302

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN312

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN311

BTMAN403

Szövegtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN304

BTMAN309

Stilisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501

20. századi ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN401

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN303

BTMAN504

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN202

BTMAN602

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTMAN402

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN306

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN306, BTMAN310

BTMAN508

Jelentéstan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601

20. századi és kortárs magyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN501

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN306, BTMAN310

BTMAN603

Irodalomelmélet II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN110

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szabadon választható tárgyak:*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Szakdolgozat

0-0

0

záróvizsga részjegy

4

 

 

* A csillaggal megjelölt tárgyakból a képzés ideje alatt összesen 18 kredit értékű tárgyat kell felvenni.

 

2. A magyar alapképzési szak specializációi magyar alapszakosok számára
(50 kredit)

 

2/A. Anyanyelvi asszisztens

 

Az anyanyelvi asszisztensi képzés olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek kiemelkedő anyanyelvi kommunikációs képességek birtokába juttatják a hallgatókat. Anyanyelvi asszisztensi képesítéssel kulturális és közigazgatási intézményeknél, gazdasági társaságoknál, televíziónál, rádiónál, újságnál lehet elhelyezkedni.

Tanulmányaik során a hallgatók leíró nyelvészeti, nyelvművelő-nyelvhelyességi előadásokat és szemináriumokat látogatnak. Anyanyelvi ismereteik elmélyítésével a színvonalas és hatékony írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció szakembereivé válnak. A képzés modern technikai ismereteket is nyújt a hallgatóknak: megtanulják a számítógépes programok és kommunikációs eszközök (pl. projektor) hatékony használatát. A tananyaghoz kapcsolódó szakmai gyakorlatot kulturális és közigazgatási szervezeteknél, valamint a média különböző területein lehet megszerezni. A gyakorlat célja, hogy kiegészítse a specializáció elméleti ismereteit a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció érdekében.

Leendő munkahelyükön az anyanyelvi asszisztensek tárgyalások, prezentációk és interjúk nyelvi megformálásában és írásos dokumentumok összeállításában kaphatnak szerepet.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév nyelvészeti tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN301SAA

Helyesírásunk történeti és jelenkori kérdései ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN302SAA

Helyesírási gyakorlatok szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN303SAA

Kommunikáció­elmélet ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN304SAA

Számítástechnika I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN305SAA

Szakmai gyakorlat I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SAA

Mai magyar morfológia ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN402SAA

Íráskészség-fejlesztés, beszédkészség-fejlesztés szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN403SAA

Nyelvművelés-nyelvhelyesség szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN404SAA

Számítástechnika II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN405SAA

Szakmai gyakorlat II.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501SAA

Mai magyar szintaxis ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN603SAA

Stilisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN503SAA

Mai magyar nyelvváltozatok ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN504SAA

Szöveggondozás ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN505SAA

Szakmai gyakorlat III.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601SAA

Retorika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN502SAA

Mai magyar szö­vegtani gyakor­latok

0-2

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN602SAA

Retorikai gyakorlatok

0-2

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN604SAA

Szakmai gyakorlat IV.

0-2

28

kollokvium

2

 

 

 

 

2/B. Irodalom- és kultúratudomány

 

E szakterületi specializáció egyrészt az irodalom és a képzőművészet, film, fotó, színház, zene stb. kapcsolatának komparatív vizsgálatát kínálja: sor kerül az európai művészet egy-egy stíluskorszakának és kiemelkedő műveinek bemutatására, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk egy-egy archetípus korról korra és a különböző művészetekben történő visszatérésének nyomon követésére és interpretálására a maga és az előzmények kontextusában. Az előadások és a szemináriumok tematikájának másik fő iránya a művészeti formák és a társadalomtudományok összefüggéseinek, továbbá kultúra és etnicitás viszonyának megismertetése, különös tekintettel a közép-európai térségre. Nem titkolt szándékunk, hogy a specializációval szeretnénk megalapozni a továbbtanulást a mesterképzésben, másrészt a megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók lesznek a kultúrával kapcsolatos számos munkaterületen.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötelezettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTOST301SOK

Irodalom és társ­művészetek I. ea.

2-0

28

kollokvium

4

 

 

BTOST302SOK

Komparatisztika I. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTOST303SOK

Művészet és társa­dalom I. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

2. év 2. félév

BTOST306SOK

Irodalom és társ­művészetek II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST301SOK

BTOST307SOK

Komparatisztika II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST302SOK

BTOST308SOK

Művészet és társa­dalom II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST303SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

3. év 1. félév

BTOST311SOK

Reprezentáció a kultúrában I. ea.

2-0

28

kollokvium

4

 

 

BTOST312SOK

Történelem az irodalomban, irodalom a történelemben ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

3. év 2. félév

BTOST315SOK 

Irodalom és társ­művészetek III. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST306SOK

BTOST316SOK

Irodalom és antro­pológia ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTOST317SOK

Reprezentáció a kultúrában II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST311SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

* Oktató és tematika választása lehetséges.

 

2/C. Kiadványszerkesztő

 

E szakterületi specializáció célja, hogy elmélyült tudású kiadói szerkesztőket képezzen a kiadói munka és a publikáció előállításának különböző területeire. Ennek érdekében amellett, hogy a specializáció a gyakorlati szerkesztői feladatok különböző területeire fókuszál, áttekintést ad a munka filológiai, könyvészeti hátteréről és gazdasági jogi alapjairól. A kiadói tevékenység képzésünkben nem csupán hagyományos könyvkiadást jelent, hanem a publikációk CD-n vagy akár internetes formában való megjelentetését is magába foglalja.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötelezettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN301SKS

A szerkesztő munkája I. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN302SKS

A kiadványszer-kesztés informati-kai alapjai I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN303SKS

Az irodalom intézményrend-szere ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN304SKS

Filológiai es könyvészeti

alapismeretek I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN305SKS

Helyesírási, nyelvhelyességi

gyakorlatok szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SKS

A szerkesztő munkája

II. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN402SKS

A kiadványszer-kesztés informati-kai alapjai II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN403SKS

Kontrollszerkesz-tői, korrektori, olvasószerkesztői

gyakorlatok I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN404SKS

Filológiai es könyvészeti

alapismeretek II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN405SKS

Nyomdai alapismeretek ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501SKS

A szerkesztő munkája

III. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN502SKS

Kontrollszerkesz-tői, korrektori, olvasószerkesztői

gyakorlatok II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN503SKS

Digitális szerkesztés I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN504SKS

Képszerkesztés, tipográfia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN505SKS

Filológiai es könyvészeti

alapismeretek III. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601SKS

Digitális szerkesztés II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN602SKS

A könyvkiadás és a

digitális szerkesztés jogi

és gazdasági alapjai ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN603SKS

Szakmai gyakorlat

0-2

28

gyakorlati jegy

10

 

 

 

 

3. A magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára
(50 kredit)

 

Ezt az alapszakos specializációt azok a hallgatók választhatják, akik nem a magyar szakon végzik a 130 kredites alapképzésüket.

A magyar minor szakirány arra vállalkozik, hogy a kétszakos hallgatók számára a magyar szak legfontosabb ismereteit oktassa. A tananyag a szakmai alapozó ismeretek kurzusaiból, valamint az alapszak általános szakmai ismereteinek kurzusaiból van összeállítva úgy, hogy kreditarányaiban az alapszak ismeretköreihez igazodó szerkezetet alkot.

 

Felvételi követelmények:

– a nem magyar szakon végzett, 130 kredites alapszak 1. és 2. félév tárgyainak teljesítése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN101

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

2. év 2. félév

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN301

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

3. év 1. félév

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN401

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112


3. év 2. félév

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN603

Irodalomelmélet ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTMAN201

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!