ME BTK
MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)
Mintatanterv

 

Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alap­képzésünk (BA) után kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) lehet továbbtanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

 

A jelen mintatantervben csak alapképzésünket ismertetjük, a diszciplináris mester-, valamint doktori képzéseinkről külön mintatantervek állnak rendelkezésre.

A mintatantervek mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTMAN101 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Magyar szakos Alapképzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTMAL101);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a következő megfeleltetés szerint alakul: a táblázatban szereplő 14 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő; a táblázatba szereplő 28 nappali tagozatos féléves óra esetén 10 óra értendő;

– a nappali tagozat számára két-két félév egyikében kötelezően választandó órák esetében a levelező tagozaton többnyire csak az egyik, általunk meghatározott félévben van mód az óra teljesítésére.

 

Az alapképzés három tanéve alatt összesen legalább 180 kredit értékű tanulmányokat kell teljesíteni. Ennek a 180 kreditnek a megszerzése számos különféle kombinációban lehetséges, minden hallgatónk egyéni érdeklődésének megfelelően kombinálhatja az általunk felkínált képzési modulokat.

Tájékoztatónk a következő képzések mintatanterveit tartalmazza:

1. A magyar alapképzési szak törzsképzése (130 kredit);

2. A magyar alapképzési szak specializációi magyar alapszakosok számára (50 kredit);

3. A magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára (50 kredit).

 

1. Magyar alapképzési szak törzsképzése (130 kredit)

 

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

 

1. év 1. félév

 

BTSBN001X01

Filozófiatörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN120

Informatika a nyelv- és az iroda­lomtudományban

0-1

14

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN101

Bevezetés a nyelv­tudományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN102

Fonetika és fonológia ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN307

Finnugor népek és nyelvek ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN111

Fonetika és fonológia szem.

0-1

14

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

27

 

 

1. év 2. félév

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN111

Fonetika és fonológia szem.

0-1

14

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN203

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN204

Nyelv és társadalom ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN207

Régi magyar irodalomtörténet II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN301

BTMAN302

Régi magyar irodalomtörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTMAN307

 

Szabadon választható tárgyak

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

27

 

 

2. év 1. félév

BTMAN110

Irodalomelmélet I. ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN312

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN207

 

BTMAN304

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN203

 

BTMAN311

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN201

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

 

BTMAN306

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN101, BTMAN106

 

 

Szabadon választható tárgyak

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

19

 

 

 

2. év 2. félév

 

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN302

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN312

 

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN311

 

BTMAN403

Szövegtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN304

 

BTMAN309

Stilisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

18

 

 

 

3. év 1. félév

 

BTMAN501

20. századi ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN401

 

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN303

 

BTMAN504

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN202

 

BTMAN602

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTMAN402

 

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN306

 

BTMAN508

Jelentéstan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

 

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

19

 

 

 

3. év 2. félév

 

BTMAN601

20. századi és kortárs magyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN501

 

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

 

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN306, BTMAN310

 

BTMAN603

Irodalomelmélet II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN110

 

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak:*

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

Szakdolgozat

0-0

0

záróvizsga részjegy

4

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

20

 

 

 

* A csillaggal megjelölt tárgyakból a képzés ideje alatt összesen 18 kredit értékű tárgyat kell felvenni.

 

 

2. A magyar alapképzési szak specializációi magyar alapszakosok számára
(50 kredit)

 

2/A. Anyanyelvi asszisztens

 

Az anyanyelvi asszisztensi képzés olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek kiemelkedő anyanyelvi kommunikációs képességek birtokába juttatják a hallgatókat. Anyanyelvi asszisztensi képesítéssel kulturális és közigazgatási intézményeknél, gazdasági társaságoknál, televíziónál, rádiónál, újságnál lehet elhelyezkedni.

Tanulmányaik során a hallgatók leíró nyelvészeti, nyelvművelő-nyelvhelyességi előadásokat és szemináriumokat látogatnak. Anyanyelvi ismereteik elmélyítésével a színvonalas és hatékony írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció szakembereivé válnak. A képzés modern technikai ismereteket is nyújt a hallgatóknak: megtanulják a számítógépes programok és kommunikációs eszközök (pl. projektor) hatékony használatát. A tananyaghoz kapcsolódó szakmai gyakorlatot kulturális és közigazgatási szervezeteknél, valamint a média különböző területein lehet megszerezni. A gyakorlat célja, hogy kiegészítse a specializáció elméleti ismereteit a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció érdekében.

Leendő munkahelyükön az anyanyelvi asszisztensek tárgyalások, prezentációk és interjúk nyelvi megformálásában és írásos dokumentumok összeállításában kaphatnak szerepet.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév nyelvészeti tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

2. év 1. félév

BTMAN301SAA

Helyesírásunk történeti és jelenkori kérdései ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN302SAA

Helyesírási gyakorlatok szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN303SAA

Kommunikáció­elmélet ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN304SAA

Számítástechnika I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN305SAA

Szakmai gyakorlat I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

13

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SAA

Mai magyar morfológia ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN402SAA

Íráskészség-fejlesztés, beszédkészség-fejlesztés szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN403SAA

Nyelvművelés-nyelvhelyesség szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN404SAA

Számítástechnika II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN405SAA

Szakmai gyakorlat II.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

13

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501SAA

Mai magyar szintaxis ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN603SAA

Stilisztika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN503SAA

Mai magyar nyelvváltozatok ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN504SAA

Szöveggondozás ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN505SAA

Szakmai gyakorlat III.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

13

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601SAA

Retorika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN502SAA

Mai magyar szö­vegtani gyakor­latok

0-2

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN602SAA

Retorikai gyakorlatok

0-2

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN604SAA

Szakmai gyakorlat IV.

0-2

28

kollokvium

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

11

 

 

 

2/B. Irodalom- és kultúratudomány

 

E szakterületi specializáció egyrészt az irodalom és a képzőművészet, film, fotó, színház, zene stb. kapcsolatának komparatív vizsgálatát kínálja: sor kerül az európai művészet egy-egy stíluskorszakának és kiemelkedő műveinek bemutatására, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk egy-egy archetípus korról korra és a különböző művészetekben történő visszatérésének nyomon követésére és interpretálására a maga és az előzmények kontextusában. Az előadások és a szemináriumok tematikájának másik fő iránya a művészeti formák és a társadalomtudományok összefüggéseinek, továbbá kultúra és etnicitás viszonyának megismertetése, különös tekintettel a közép-európai térségre. Nem titkolt szándékunk, hogy a specializációval szeretnénk megalapozni a továbbtanulást a mesterképzésben, másrészt a megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók lesznek a kultúrával kapcsolatos számos munkaterületen.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

2. év 1. félév

BTOST301SOK

Irodalom és társ­művészetek I. ea.

2-0

28

kollokvium

4

 

 

BTOST302SOK

Komparatisztika I. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTOST303SOK

Művészet és társa­dalom I. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

14

 

 

2. év 2. félév

BTOST306SOK

Irodalom és társ­művészetek II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST301SOK

BTOST307SOK

Komparatisztika II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST302SOK

BTOST308SOK

Művészet és társa­dalom II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST303SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

3. év 1. félév

BTOST311SOK

Reprezentáció a kultúrában I. ea.

2-0

28

kollokvium

4

 

 

BTOST312SOK

Történelem az irodalomban, irodalom a történelemben ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

3. év 2. félév

BTOST315SOK 

Irodalom és társ­művészetek III. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST306SOK

BTOST316SOK

Irodalom és antro­pológia ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTOST317SOK

Reprezentáció a kultúrában II. ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOST311SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

* Oktató és tematika választása lehetséges.

 

2/C. Kiadványszerkesztő

 

E szakterületi specializáció célja, hogy elmélyült tudású kiadói szerkesztőket képezzen a kiadói munka és a publikáció előállításának különböző területeire. Ennek érdekében amellett, hogy a specializáció a gyakorlati szerkesztői feladatok különböző területeire fókuszál, áttekintést ad a munka filológiai, könyvészeti hátteréről és gazdasági jogi alapjairól. A kiadói tevékenység képzésünkben nem csupán hagyományos könyvkiadást jelent, hanem a publikációk CD-n vagy akár internetes formában való megjelentetését is magába foglalja.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

2. év 1. félév

BTMAN301SKS

A szerkesztő munkája I. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN302SKS

A kiadványszer-kesztés informati-kai alapjai I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN303SKS

Az irodalom intézményrend-szere ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN304SKS

Filológiai es könyvészeti alapismeretek I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN602SKS

A könyvkiadás és a digitális szerkesztés jogi és gazdasági alapjai ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN305SKS

Helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

14

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SKS

A szerkesztő munkája II. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN402SKS

A kiadványszer-kesztés informati-kai alapjai II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN403SKS

Kontrollszerkesz-tői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok I. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN404SKS

Filológiai es könyvészeti alapismeretek II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN405SKS

Nyomdai alapismeretek ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501SKS

A szerkesztő munkája III. szem.

0-4

56

gyakorlati jegy

4

 

 

BTMAN502SKS

Kontrollszerkesz-tői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok II. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN503SKS

Digitális szerkesztés I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN504SKS

Képszerkesztés, tipográfia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN505SKS

Filológiai es könyvészeti alapismeretek III. szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601SKS

Digitális szerkesztés II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN603SKS

Szakmai gyakorlat

0-2

28

gyakorlati jegy

10

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

 

 

3. A magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára
(50 kredit)

 

Ezt az alapszakos specializációt azok a hallgatók választhatják, akik nem a magyar szakon végzik a 130 kredites alapképzésüket.

A magyar minor szakirány arra vállalkozik, hogy a kétszakos hallgatók számára a magyar szak legfontosabb ismereteit oktassa. A tananyag a szakmai alapozó ismeretek kurzusaiból, valamint az alapszak általános szakmai ismereteinek kurzusaiból van összeállítva úgy, hogy kreditarányaiban az alapszak ismeretköreihez igazodó szerkezetet alkot.

 

Felvételi követelmények:

– a nem magyar szakon végzett, 130 kredites alapszak 1. és 2. félév tárgyainak teljesítése.

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

2. év 1. félév

BTMAN101

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN102

Fonetika és fonológia ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

Féléves kreditszám összesítve

14

 

 

2. év 2. félév

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTMAN301

BTMAN306

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

 

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

3. év 1. félév

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

 

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN401

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

14

kollokvium

3

 

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 


3. év 2. félév

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN603

Irodalomelmélet II. ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

 

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTMAN201

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112

Féléves kreditszám összesítve

12

 

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!