ME BTK
MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzé­seinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés jellegének megtartását, illetve az újabban jelentkező regionális és országos foglalkoztatási igényeket. A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről a http://bolcseszhefop.atw.hu címen érhető el egy újabban készült felmérés. E felmérésből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek: a hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazga­tásban, az uniós intézményrendszerekben és feladatokban, a versenyszféra nyelvtu­dást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben, általános szervezési feladatok terén számítanak bölcsészekre.

Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alap­képzésünk (BA) után két és fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

 

A jelen tájékoztatóban csak alapképzésünket ismertetjük, a tanári és diszciplináris mester-, valamint doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTMAN101 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Magyar szakos Alapképzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTMAL101);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az egyharmada (a táblázatban szereplő 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10, illetve 15 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő);

– a nappali tagozat számára két-két félév egyikében kötelezően választandó órák esetében a levelező tagozaton többnyire csak az egyik, általunk meghatározott félévben van mód az óra teljesítésére.

 

Az alapképzés három tanéve alatt összesen legalább 180 kredit értékű tanulmányokat kell teljesíteni. Ennek a 180 kreditnek a megszerzése számos különféle kombinációban lehetséges, minden hallgatónk egyéni érdeklődésének megfelelően kombinálhatja az általunk felkínált képzési modulokat. Az eligazodás megkönnyítése érdekében a lehetséges kombinációkat (kreditstruktúrákat) egy ábrán is összefoglaltuk, amelynek számait és jelzőszíneit jelen tájékoztatónkban végig használni fogjuk.


Az alapképzés felépítése

 

A magyar alapszak kreditstruktúrájának grafikus ábrázolása

 

 

Ábramagyarázat:

Minden oszlop egy lehetséges kreditstruktúra, minden képzési modult pedig egy szám és a hozzá tartozó jelölőszín azonosít.

1:         közös stúdium a bölcsész képzési terület valamennyi képzési ágában (filozófiatörténet 2 kredit)

2:         magyar alapszak (118 kredit)

3:         szakterületi specializáció (elsősorban magyar alapszakosok vehetik fel, 50 kredit): Anyanyelvi asszisztens, Irodalom- és kultúratudomány, Eszme- és retorikatörténet, Jelnyelvi szakértő

4:         szakirány (magyar alapszakos hallgatók mellett bármely alapszakos hallgató által felvehető, 50 kredit, minor): Nyelvmentor

5:         más alapszakok által biztosított alapszakos specializáció, illetve szakirány (kétszakosságot előkészítő 50 kredit, más alapszakok minorjai)

6:         alapszakos specializáció mint szakirány, magyar minor (a magyar alapszak elemeiből felépülő, 50 kredit, nem magyar alapszakos hallgatók részére a kétszakosságot biztosító minor)

7:         szabadon választható stúdiumok (10 kredit)

8:         pedagógiai és pszichológiai stúdiumok (szabadon választható, a tanári mesterképzést előkészítő kurzusok, 10 kredit)

 

 


A képzési modulok ismertetése

 

1–2. Magyar alapszak

 

Mintatanterv:

A táblázat tartalmazza a bölcsész képzési terület 2 kredites filozófiai stúdiumát () is!

 

Magyar alapszak (120 kredites alapképzés)

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolásikötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

 

1. év 1. félév

 

BTSBN001X01

Filozófiatörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN120

Informatika a nyelv- és az iroda­lomtudományban

0-1

15

aláírás

0

 

 

 

BTMAN101

Bevezetés a nyelv­tudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

 

BTMAN109

Biblia ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

 

BTMAN111

Fonetika szem.

0-1

15

gyakorlati jegy

1

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

 

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0 

30

kollokvium

2

 

 

1. év 2. félév

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2 

30

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2 

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN111

Fonetika szem.

0-1

15

gyakorlati jegy

1

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0 

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN203

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0 

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN204

Nyelv és társadalom ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

 

BTMAN205

Folklór ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN207

Régi magyar irodalomtörténet II. ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN301

BTMAN302

Régi magyar irodalomtörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN307

Finnugor népek és nyelvek ea.

1-0

15

kollokvium

1

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 1. félév

BTMAN110

Irodalomelmélet I. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN312

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN207

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN302

BTMAN304

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN203

BTMAN311

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN201

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

BTMAN306

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

1-0

15

kollokvium

1

 

BTMAN101, BTMAN106

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN307

 

Szabadon választható tárgyak*

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN302

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTMAN112

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN312

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN311

BTMAN403

Szövegtan ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN304

BTMAN309

Stilisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

 

Szabadon választható tárgyak*

0-2 vagy 2-0

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501

20. századi ma­gyar irodalom ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN401

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN303

BTMAN504

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

BTMAN202

BTMAN602

Világirodalom IV. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN402

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN306

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN306, BTMAN310

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN508

Jelentéstan ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN509

Szakdolgozati szeminárium

0-2

30

gyakorlati jegy

1

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601

20. századi és kortárs magyar irodalom ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN501

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN306, BTMAN310

 

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.*

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN603

Irodalomelmélet II. ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN110

BTMAN604

Szakdolgozati szeminárium

0-2

30

gyakorlati jegy

1

 

 

 

Szakdolgozat

0-0

0

záróvizsga részjegy

0

 

 

 

* A csillaggal megjelölt tárgyakból a képzés ideje alatt összesen 10 vagy 20 kredit értékű tárgyat kell felvenni. A magyarázatot és a választható tárgyak felsorolását lásd alább, a 7. pontban ().

 

 

3. Szakterületi specializációk

 

3/A. Anyanyelvi asszisztens

 

Az anyanyelvi asszisztensi képzés olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek kiemelkedő anyanyelvi kommunikációs képességek birtokába juttatják a hallgatókat. Anyanyelvi asszisztensi képesítéssel kulturális és közigazgatási intézményeknél, gazdasági társaságoknál, televíziónál, rádiónál, újságnál lehet elhelyezkedni.

Tanulmányaik során a hallgatók leíró nyelvészeti, nyelvművelő-nyelvhelyességi előadásokat és szemináriumokat látogatnak. Anyanyelvi ismereteik elmélyítésével a színvonalas és hatékony írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció szakembereivé válnak. A képzés modern technikai ismereteket is nyújt a hallgatóknak: megtanulják a számítógépes programok és kommunikációs eszközök (pl. projektor) hatékony használatát. A tananyaghoz kapcsolódó szakmai gyakorlatot kulturális és közigazgatási szervezeteknél, valamint a média különböző területein lehet megszerezni. A gyakorlat célja, hogy kiegészítse a specializáció elméleti ismereteit a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció érdekében.

Leendő munkahelyükön az anyanyelvi asszisztensek tárgyalások, prezentációk és interjúk nyelvi megformálásában és írásos dokumentumok összeállításában kaphatnak szerepet.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév nyelvészeti tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Mintatanterv:

 

Anyanyelvi asszisztens

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN301SAA

Helyesírásunk történeti és jelenkori kérdései ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

 

BTMAN302SAA

Helyesírási gyakorlatok szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN303SAA

Kommunikáció­elmélet ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN304SAA

Számítástechnika I. szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN305SAA

Szakmai gyakorlat I.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SAA

Mai magyar morfológia ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN402SAA

Íráskészség-fejlesztés, beszédkészség-fejlesztés szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN403SAA

Nyelvművelés-nyelvhelyesség szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN404SAA

Számítástechnika II. szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN405SAA

Szakmai gyakorlat II.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN501SAA

Mai magyar szintaxis ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN603SAA

Stilisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN503SAA

Mai magyar nyelvváltozatok ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN504SAA

Szöveggondozás ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

BTMAN505SAA

Szakmai gyakorlat III.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

3. év 2. félév

BTMAN601SAA

Retorika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN502SAA

Mai magyar szö­vegtani gyakor­latok

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN602SAA

Retorikai gyakorlatok

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN604SAA

Szakmai gyakorlat IV.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

3/B. Irodalom- és kultúratudomány

 

E szakterületi specializáció egyrészt az irodalom és a képzőművészet, film, fotó, színház, zene stb. kapcsolatának komparatív vizsgálatát kínálja: sor kerül az európai művészet egy-egy stíluskorszakának és kiemelkedő műveinek bemutatására, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk egy-egy archetípus korról korra és a különböző művészetekben történő visszatérésének nyomon követésére és interpretálására a maga és az előzmények kontextusában. Az előadások és a szemináriumok tematikájának másik fő iránya a művészeti formák és a társadalomtudományok összefüggéseinek, továbbá kultúra és etnicitás viszonyának megismertetése, különös tekintettel a közép-európai térségre. Nem titkolt szándékunk, hogy a specializációval szeretnénk megalapozni a továbbtanulást a mesterképzésben, másrészt a megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók lesznek a kultúrával kapcsolatos számos munkaterületen.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Mintatanterv:

 

Irodalom- és kultúratudomány

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötelezettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTOST301SOK

Irodalom és társ­művészetek I. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTOST302SOK

Komparatisztika I. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTOST303SOK

Művészet és társa­dalom I. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

2. év 2. félév

BTOST306SOK

Irodalom és társ­művészetek II. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTOST301SOK

BTOST307SOK

Komparatisztika II. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTOST302SOK

BTOST308SOK

Művészet és társa­dalom II. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTOST303SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

3. év 1. félév

BTOST311SOK

Reprezentáció a kultúrában I. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTOST312SOK

Történelem az irodalomban, irodalom a történelemben ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

3. év 2. félév

BTOST315SOK 

Irodalom és társ­művészetek III. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTOST306SOK

BTOST316SOK

Irodalom és antro­pológia ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTOST317SOK

Reprezentáció a kultúrában II. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTOST311SOK

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

Választható szeminárium*

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

* Oktató és tematika választása lehetséges. A választható tárgyak a következők:

 

BTOST321SOK

Klasszikus antik dráma és európai utóélete

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST322SOK

Európai epikus költészet

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST323SOK

Az európai líra antik öröksége

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST324SOK

Vulgáris nyelvű középkori irodalom

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST325SOK

Reneszánsz próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST326SOK

Reneszánsz líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST327SOK

Barokk próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST328SOK

Barokk líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST329SOK

Klasszicizmus és szentimentalizmus

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST330SOK

19. századi nyugat-európai próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST331SOK

19. századi nyugat-európai líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST332SOK

19. századi közép-európai próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST333SOK

19. századi közép-európai líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST334SOK

20. századi nyugat-európai próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST335SOK

20. századi nyugat-európai líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST336SOK

20. századi közép-európai próza és dráma

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST337SOK

20. századi közép-európai líra

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTOST338SOK

Kortárs világirodalom

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

 

3/C. Eszme- és retorikatörténet

 

E szakterületi specializáció előadásai általános műfaj- és retorikaelméleti bevezető után arra vállalkoznak, hogy a magyar irodalom nagy korszakaiban az intézményi keretek figyelembevételével vizsgálják az egymással összefonódó legfontosabb eszme-, műfaj- és retorikatörténeti kérdéseket, rendszeresen kitekintve a világirodalmi párhuzamokra. Az előadásokhoz műelemző szemináriumok kapcsolódnak, melyeknek feladata a témakörök részleteinek alaposabb feltárása és a hallgatók bevezetése a tudományos munka alapvető módszereibe.

 

Felvételi követelmények és a specializáció indításának feltételei:

– az 1. és a 2. félév irodalmi tárgyainak teljesítése;

– a jelentkezők sorrendjét az 1–2. félév tanulmányi eredményének átlaga határozza meg;

– felvehetők száma 25 fő;

– szükséges legalább 10 fő jelentkezése.

 

Mintatanterv:

 

Eszme- és retorikatörténet

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötelezettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN301SER

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN302SER

Szövegolvasás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN303SER

Eszme- és retorikatörténet a régi magyar irodalomban ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN304SER

Eszme- és retorikatörténet a régi magyar irodalomban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN305SER

Közép-Európa irodalma és kultúrája I. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN401SER

Eszme- és retorikatörténet a klasszikus magyar irodalomban ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN303SER

BTMAN402SER

Eszme- és retorikatörténet a klasszikus magyar irodalomban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN403SER

Közép-Európa irodalma és kultúrája II. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN305SER

3. év 1. félév

BTMAN501SER

Világirodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN502SER

Eszme- és retorikatörténet a premodern magyar irodalomban ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN401SER

BTMAN503SER

Eszme- és retorikatörténet a premodern magyar irodalomban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

BTMAN504SER

Az irodalomtör­ténet elmélete ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

3. év 2. félév

BTMAN603SER

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN301SER

BTMAN601SER

Eszme- és retorikatörténet a klasszikus modern és posztmodern magyar irodalom­ban ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN502SER

BTMAN602SER

Eszme- és retorikatörténet a klasszikus modern és posztmodern magyar irodalom­ban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

 

 

 

3/D. Jelnyelvi szakértő

 

A részletes információkat lásd a Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének hirdetményei között.

 

 

4. Szakirány

 

Nyelvmentor

 

A részletes információkat lásd a Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének hirdetményei között.

 

 

5. Más alapszakok által biztosított alapszakos specializációk, szakirányok ○

 

Kétszakosság esetén a magyar alapszak bármely más, a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó képzési ág alapszakjával párosítható, amennyiben a 381/2004. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt felsorolás a tanárképzésre való belépést lehetővé teszi.

Az ME BTK keretében a bölcsészettudományi képzési területen a történelem, a szabad bölcsészet illetve a modern filológia anglisztika és germanisztika alapszakokat, a társadalomtudományi képzési területen a szociológia és a kulturális antropológia alapszakokat, továbbá a természettudományi képzési területen – a Műszaki Földtudományi Kar által indítandó – földrajz alapszakot lehet választani. Ugyanez a helyzet minden további, a hivatkozott rendelet idézett mellékletében *-gal megjelölt valamennyi alapszakkal és a társadalomtudományi, a műszaki, a természettudományi és a gazdaságtudományi képzési területek olyan alapszakjain, amelyeken tanári képesítés szerezhető. (Természetesen a magyar alapszak is kínál egy 50 kredites minor képzést a más alapszakról érkezők számára. Lásd a 6. pontot alább.)

A más alapszak által biztosított, 50 kredites (minor) képzési modul választását elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alapképzés után tanári mesterképzésben kívánnak továbbtanulni, a bölcsészettudományi területeken ugyanis a tanárképzés kötelezően kétszakos formában valósul meg.

A részletes információkat lásd az ME megfelelő intézeteinek hirdetményei között (pl. Történettudományi Intézet, Modern Filológiai Intézet stb.).

 

 

6. Alapszakos specializáció mint szakirány, magyar minor (50 kredit)

(Más képzési ágak hallgatói számára.)

 

Ezt az alapszakos specializációt azok a hallgatók választhatják, akik nem a magyar szakon végzik a 120 kredites alapképzésüket. Az ME BTK keretében a magyar minor tehát párosítható a történelem, a szabad bölcsészet, az anglisztika, a germanisztika, a szociológia, a kulturális antropológia alapszakkal, a Műszaki Földtudományi Karon pedig a földrajz alapszakkal. Az ilyen szakpárosítás biztosítja, hogy a hallgató a mesterszakon tanári diplomát szerezhessen. (Az általános szabályt lásd a 381/2004. [XII. 28.] Korm. sz. rendeletben.)

A magyar minor szakirány arra vállalkozik, hogy a kétszakos hallgatók számára a magyar szak legfontosabb ismereteit oktassa. A tananyag a szakmai alapozó ismeretek kurzusaiból, valamint az alapszak általános szakmai ismereteinek kurzusaiból van összeállítva úgy, hogy kreditarányaiban az alapszak ismeretköreihez igazodó szerkezetet alkot.

 

Felvételi követelmények:

– a nem magyar szakon végzett, 120 kredites alapszak 1. és 2. félév tárgyainak teljesítése.

 

Mintatanterv:

 

Alapszakos specializáció mint szakirány, magyar minor (50 kredit)

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

2. év 1. félév

BTMAN101

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

2. év 2. félév

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN301

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.*

1-0 

15

kollokvium

2

 

 

BTMAN205

Folklór ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

 

3. év 1. félév

BTMAN502

20. századi magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN401

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112

BTMAN109

Biblia ea.*

1-0

15

kollokvium

2

 

 


3. év 2. félév

BTMAN503

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN502

BTMAN603

Irodalomelmélet ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

 

BTMAN402

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN201

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

BTMAN112

 

* Szabadon választható tárgy. A *-gal jelölt három tárgy egyikét a 4. vagy az 5. félévben kötelező felvenni.

 

 

7. Szabadon választható stúdiumok (10 vagy 20 kredit)

 

A szabadon választható tárgyak vagylagos kreditszáma a következő választási lehetőségnek köszönhető:

·      azok a hallgatók, akik a pedagógiai modult () választják, 10 kreditnyi órát hallgatnak le az alapszak () szabadon választható kurzusaiból;

·      azok a hallgatók, akik nem végzik el a pedagógiai modult (), akár 20 kreditnyi órát hallgathatnak le az alapszak () szabadon választható kurzusaiból.

A következő tárgyak választhatók a félévente változó mindenkori kínálatból:

 

BTMAN701

Középkori magyar irodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN702

Reneszánsz magyar irodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN703

A reformáció magyar irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN704

A manierizmus és a barokk magyar irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN705

A felvilágosodás korának magyar irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN706

Klasszikus magyar irodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN707

A 20. század első felének magyar irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN708

A 20. század második felének magyar irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN709

Kortárs magyar irodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN710

Textológia

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN711

A klasszikus antikvitás irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN712

A középkori európai irodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN713

A reneszánsz európai irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN714

A barokk európai irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN715

A 18. század európai irodalma

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN716

A 19. századi világirodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN717

A 20. századi világirodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN718

Kortárs világirodalom

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN731

Irodalomelmélet

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN732

Műfajtörténet

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN733

Írásgyakorlat

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN719

A magyar nyelv hangrendszere

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN720

Alaktani elméletek

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN721

Mondattani elemzések

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN722

Szövegtani elméletek

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN723

Stilisztikai vizsgálatok

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN724

Pragmatikai elméletek

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN725

Szociolingvisztika

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN726

Magyar nyelvjárások

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN727

Történeti alaktan

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN728

Történeti szókészlettan

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN729

Nyelvemlékolvasás és -elemzés

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTMAN730

Történeti névtan

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

 

 

8. Pedagógiai és pszichológiai stúdiumok (10 kredit)

 

Azoknak a hallgatóknak, akik a mesterképzésben tanári diplomát kívánnak szerezni, fel kell venniük a 10 kredit értékű pedagógiai és pszichológiai modult.

 

A részletes információkat lásd a Tanárképző Intézet hirdetményei között.

 

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!