Működési szabályzat

 

A könyvtár neve: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

székhelye:            Miskolc-Egyetemváros, C2. épület, 6. hajó

telefonszáma:       (46) 565-224 vagy (46) 565-111/2166 mellék

faxszáma:            (46) 565-224

email:          bolszabo@uni-miskolc.hu

 

A könyvtár típusa: nyilvános könyvtár,

elsősorban az egyetemi hallgatók, oktatók és dolgozók

könyvtári- és információellátását biztosítja

nyitva tartás:      hétfő-csütörtök:    10.00-15.30

                            péntek:                 9.00-12.00

 

A könyvtári rendszerben

elfoglalt helye:     a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának rendszerén belül

az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltató könyvtára.

 

A könyvtár felügyelete:

                   ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

                   ME Bölcsészettudományi Kar Dékánja

                   ME Központi Könyvtára

 

A könyvtár gazdálkodása:

A könyvtár a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeten belül működő, nem önálló gazdálkodási egység, dokumentumainak és technikai eszközeinek beszerzését, továbbá működési költségeit az Intézmény finanszírozza.

 

A könyvtár alaptevékenysége:

·        az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra, szépirodalom, irodalomtudományi és nyelvtudományi egyetemi oktatás és tudományos kutatás szempontjából jelentős dokumentumokat gyűjteményébe beszerzi, feltárja, megőrzi, és mint nyilvános könyvtár, rendelkezésre bocsátja;

·        tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;

·        részt vesz az Országos Dokumentumellátási Rendszer könyvtárak közötti dokumentum- és információcseréjében;

·        az állományfejlesztési munkában folyamatosan figyelemmel kíséri az intézetben folyó oktatás és kutatás szakirodalom- és tananyagszükségletét, felméri az erre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére;

·        támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében;

·        részt vesz a szak anyanyelvi asszisztensi képzésében, gyakorlati helyet biztosítva a hallgatók számára.

 

Gyűjteményszervezés

 

Gyűjtőkör: a könyvtár tervszerűen fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet jellegének megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat dokumentumtípustól függetlenül.

Gyűjtőköre az alábbi tudományterületekre terjed ki:

(a tudományfelosztás a Fédération Internationale de Documentation (FID) Publ. No. 691. sz. Egyetemes Tizedes Osztályozás [ETO] rendszere alapján)

·        0 Általános művek

·        1 Filozófia. Pszichológia

·        2 Vallás. Teológia

·        3 Társadalomtudományok

·        5 Matematika és természettudományok

·        6 Alkalmazott tudományok

·        7 Művészet. Szórakozás. Sport

·        8 Nyelv és irodalom

·        9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem

Gyűjtőkör dokumentumtípusok szerint:

·        válogatással gyűjti a szak jellegének megfelelő magyar nyelvű szakirodalmat,

·        válogatással gyűjti a szak jellegének megfelelő főiskolai, egyetemi jegyzeteket és tankönyveket, módszertani kiadványokat,

·        válogatással gyűjti a magyar- és a világirodalom szépirodalmát,

·        válogatással gyűjti a magyar és idegen nyelvű periodikákat,

·        válogatással gyűjti a nem hagyományos dokumentumokat,

·        a teljesség igényével gyűjti a szak hallgatói által készített záródolgozatokat.

Az állománygyarapítás eszközei:

·        Új könyvek (ajándék és vásárlás útján)

·        Antikváriumi könyvek

·        Internet

Feldolgozás:

A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának Feldolgozó Csoportja központi gyarapítást és feldolgozást végez az egyetem minden intézeti és tanszéki könyvtára, így a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára részére is.

1996. január 1-től a bármely gyarapítási módon (vásárlás, ajándék, csere) az intézet állományába kerülő dokumentumot a HORIZON számítógépes rendszer segítségével állományi nyilvántartás és bibliográfiai leírás készítése után mindenki részére hozzáférhetővé tesz. Keresési lehetőséget biztosítva ezzel szerzői betűrend, szerzői kulcsszó, cím, cím kulcsszó, tárgyszavak betűrendben, tárgyszó mint kulcsszó, sorozat betűrendben, sorozat mint kulcsszó, ISBN, ISSN, kiadók betűrendben, kiadók kulcsszavakban, folyóiratok és egyéb periodikák, elektronikus dokumentumok, lelőhely stb. alapján. A szak lelőhelyi azonosítója BTKM.

 

A beiratkozás és a kölcsönzés rendje:

·        A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. A beiratkozás mindenki számára térítésmentes.

o        A Könyvtár szolgáltatását minden egyetemi polgár jogosult igénybe venni.

o        Könyvtári tagság létesítésekor a Könyvtár belépési nyilatkozatot töltet ki a könyvtárhasználóval, aki az adatok hitelességét személyi okmányaival bizonyítja.

o        Az olvasó a nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a könyvtárhasználat szabályait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

o        A belépési nyilatkozat írásos dokumentuma annak a szerződésnek, amely a Könyvtár és a könyvtárhasználó között jön létre.

o        A beiratkozás alapjául érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szolgál. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

o        A 2001. évi LXII. sz. törvény alapján a Magyar Igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgárságú személyeket ugyanazok a jogok és kedvezmények illetik meg, mint a magyar állampolgárságú könyvtárhasználókat.

·        Egyetemi hallgató köteles legkésőbb a záróvizsga napjáig rendezni a Könyvtárnál fennálló tartozását.

·        Külső könyvtárhasználó esetében a Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a tartozások behajtása érdekében.

·        Minden olvasó köteles a használt dokumentumokért anyagi felelősséget vállalni. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot köteles pótolni vagy a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét megtéríteni.

 

A könyvtár küldetése

 

A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Könyvtára feladatának tekinti, hogy az egyetemi oktatás résztvevői és az érdeklődő állampolgárok számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra és tudomány kincseihez, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. Szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi.

 

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

 

Kiemelten segíti:

 

A célok megvalósítása érdekében:

 

A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Könyvtára arra törekszik, hogy korszerű könyvtár és információs központként működjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a felsorolt célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését és kultúraterjesztő küldetését.

 

 

 

Minőségpolitikai nyilatkozat

 

A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Könyvtára a Miskolci Egyetem (elsősorban bölcsész) hallgatóinak, oktatóinak, de a város és a régió érdeklődőinek könyvtári- és információellátását biztosítja. Minőségpolitikája szorosan illeszkedik a Küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz.

 

A könyvtár célja egy olyan korszerű, információs tudásközpont kialakítása, amely a kor színvonalának megfelelő gyűjteményével és technikai felszereltségével aktív tagja elsősorban az egyetemi könyvtárhálózatnak, de ezen túl az ország információs hálózatának, nyelv- és irodalomtudományi szakirodalma révén része az országos bölcsészképzés könyvtári gyűjteményének, és hozzáférést biztosít mind a helyi, mind az országos információforrásokhoz, a kultúra szellemi és tárgyi értékeihez.

 

A cél megvalósulása érdekében:

 

 

 

Miskolc, 2007. február 15.

 

 

                                                                                  Dr. Kecskeméti Gábor

                                                                                       intézetigazgató