„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…”
Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról

Szerkesztette
Heltai János
Tasi Réka

Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Miskolc, 2005

Megjelent
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával,
a T 35045 sz. kutatási program keretében

© Heltai János, Tasi Réka és a szerzők, 2005

ISBN 963 661 669 8

Felelős kiadó: Heltai János

A szedés és a tördelés az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőségében történt

„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne, de azért, mind csak e kis könyvben foglalt kérdéseken fordul meg, mint valami sarkon, melyekben a több dolgok is mind eligazodnak: úgy, hogy valaki érti e két könyvben kapcsolt dolgokat, nem szükség a több visszavonyások vizsgálásában fárasztani elméjét, mert ezekből eligazíthat minden közbevetéseket.”

(Pázmány Péter: A Szent Irásrul és az Anyaszentegyházrul.
Bécs, 1616)

 

„Teljes a mi üdvösségünknek hatalmas, nagy, lelki alkotmánya a Váltságnak titkos munkáján, mint valami érctalpon vagy kőszikla fundamentumon áll. A Váltságnak viszont tengelye a Christus halálán és halálból való feltámadásán, mint két pólusokon, sarkokon forog… A léleküdvösség és örök élet felől kinyilatkoztatott mennyei tudománynak is tehát két legkiváltabbképpen való főbb részei, és úgymint princípiumai a Christus halála és föltámadása, amelyekre, mint ő tulajdon objektumaira, azaz hitelre elei­ben vettetett céljaira a keresztyéni hit egyenesen néz és intéz elannyira, hogy az egész teológia, az Isten felől való tudomány nem egyéb légyen, hanem a Christus halála és feltámadása felől való igaz értelem.”

(Geleji Katona István: A Váltság titkának második volumenje.
Várad, 1647)

Tartalom

(Alább a kötet tanulmányai egyenként, PDF/A formátumban érhetők el vagy – jobb egérgombbal – tölthetők le. A hosszú távú megőrzésre szánt formátumra 2013 decemberében alakítottuk át a fájlokat.)

 

Előszó

 

Balázs Mihály

FIKCIÓ ÉS VALÓSÁG PALAEOLOGUS DISPUTATIO SCHOLASTICA CÍMŰ MŰVÉBEN

 

Oláh Szabolcs

A TANÚSÁGRA HÍVÁS RETORIKÁJA ÉS A VITA DIALEKTIKAI ELVŰ ELUTASÍTÁSA (Bornemisza Fejtegetése és Telegdi Felelete)

 

P. Vásárhelyi Judit

A VIZSOLYI BIBLIA ELÖLJÁRÓBESZÉDE MINT VITAIRAT

 

Kecskeméti Gábor

PÁZMÁNY VITAPARTNEREI ÉS A WITTENBERGI EGYETEM

 

Bitskey István

KÉPTISZTELET VAGY BÁLVÁNYOZÁS? (Pázmány hitvitái a szentek ábrázolásáról)

 

Hargittay Emil

PÁZMÁNY PÉTER A SZENTÍRÁSRÓL ÉS AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL

 

Baricz Ágnes

VERESMARTI MIHÁLY ÉS HITVITÁI

 

Szentpéteri Márton–Viskolcz Noémi

EGY REFORMÁTUS–UNITÁRIUS HITVITA ERDÉLYBEN 1641-BEN

 

Petrőczi Éva

Pengeváltás nélkül: Miskolci Csulyak Gáspár és Telkibányai István vitája a puritanizmusról

 

Heltai János

A NYOMTATOTT VALLÁSI VITAIRATOK MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN (1601–1655)

 

Tóth Zsombor

HITVITA ÉS MARGINÁLIA: Megjegyzések a „(hit)vita antropológiájához” (Esettanulmány)

 

Tasi Réka

„KÖNYÜ VÓLNA MEG-TORKOLNI”: Polemikus hang a 17–18. század fordulóján megjelent katolikus prédikációgyűjteményekben

 

Nagy Júlia

HITVITÁZÓ DRÁMÁK A 16–18. SZÁZADBAN

 

Szigeti Jenő

HITVITA A LÁTOMÁSBAN: Gál József 18. századi látása és az iskoladráma

 

Fazekas Csaba

IRODALMI-STILISZTIKAI ESZKÖZÖK A VEGYES HÁZASSÁGOK 1841. ÉVI POLITIKAI VITÁJÁBAN

 

Heltai János

A 16–17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI HITVITÁK ADATTÁRÁNAK TERVEZETE

 

Névmutató

 

Fotótár