Contens / Tartalom

 

 

 

 

History of drama / Történeti megközelítés

 

 

 

 

 

Theatre and education / Színház és nevelés

 

Demeter Júlia: From teaching a moral to professional entertainment –– A morális tanítástól a professzionális szórakoztatásig

Tusnády László: Drama as the Great Chance of Human Perfection –– A dráma, mint az emberi teljesség nagy lehetősége

Demeter Zsuzsa: The dramaturgy of Baroque court love –– A barokk udvari szerelem dramaturgiája

 

Curriculum and themes of dramas / Oktatási rend és drámatéma

 

Puskás István: From „walking palace” to „studying school” –– A "sétáló palotá"-tól a "tanuló oskolá"-ig. Az itáliai udvari szíház és a magyar iskoladráma születése, avagy Pandolfo Collenuccio drámai szövegei és megjelenésük a magyarországi drámairodalomban

Egyed Emese: Funeral Pomp. The school of seeing and phantasy –– A gyászpompa. Látás és fantázia felnőttiskolája

Pintér Márta Zsuzsanna: From damning love to the right of the heart –– A kárhozatos szerelemtől a szív jogáig. Szülői önkény és szülői szeretet az iskolai színpadon

János-Szatmári Szabolcs: School of Princes –– Fejedelmek iskolája

János-Szatmári Ildikó: The stranger’s character in Hungarian dramas at the turn of the 18th century –– Az idegen alakja a XVIII–XIX. század fordulójának magyar drámáiban

Kilián István: The father killer prodigous son – Az apagyilkos tékozló fiú

Czibula Katalin: Scientia and sapientia –– Sciencia és sapientia

   János István: Certamen of wine and water –– A bor és víz vetélkedése

   Nagy Júlia – Kedves Csaba: Teachers and Schools in the 17-18th Century Hungarian School    Literature – Tanár- és iskolakép a XVII –  XVIII. századi magyar iskoladrámákban

 

 

Comenius and his age / Comenius és kora

 

 

    Inokuchi, Junzo: On the Change of the Play in Revised Editions of “Orbis sensualium pictus” –– A     színjátszás megjelenésének változása az „Orbis sensualium pictus” javított kiadásaiban

Klosova, Marketa: Comenius` Schola Ludus and Macers adaptation of Comenius` Janua lingvarum –– Comenius Schola Ludusa és a Janua lingvarum Macer-féle adaptációja

Sóstói Pálné: Schola ludus – A live encyclopaedia – A Schola ludus – eleven enciklopédia

H. Kakucska Mária: Juan Luis Vives ’De Disciplinis’ and Joannes Amos Comenius ’Didacica Magna’ –– Juan Luis Vives ’De Disciplinis’ és Joannes Amos Comenius ’Didacica Magna

Dukkon Ágnes: The Age of the "Didactica Magna": endeavours of the science popularization in the 17th century Hungary –– A „Didactica Magna” kora: tudománynépszerűsítési erőfeszítések a 17. századi Magyarországon

 

Visual education and school theatre (stage, emblems, iconology, etc.) / Vizualitás, vizuális nevelés és a dráma (díszletek, emblémák, ikonológia)

 

Knapp Éva: Emblematic Mode of Expression in the 17th 18th Centuries in Hungarian School-dramas –– Emblematikus kifejezésmód a XVII-XVIII. századi magyarországi iskoladrámában

Petrőczi Éva: Religious and Secular Elements in the Emblems of Francis Quarles –– Francis Quarles Emblémáinak vallásos és szekuláris elemei

 

 Theatre and religious education / Színház és vallásos nevelés

 

Dabrówka, Andrzej: Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama –– Középkori iskolai színházak. Nevelés a korai drámákban

Gönczöl Andrea: On an unknown discourse. The cultural historical background of a work on religious polemics titled ’The discourse of two children of different religions’ –– Egy ismeretlen dialógusról. A “Különböző Vallású két gyermekeknek egymás között való beszélgetések” című hitvitázó dialógus eszme- és műfajtörténeti háttere

 

Denominations and the theatre / A Felekezetek és a színház

 

Nagy Júlia: Christian Hercules. New research method for the Jesuit drama research –– Keresztény Herculesek. Új vizsgálati módszer a jezsuita iskoladrámák kutatásában

Shore, Paul: Patriotism, Catholicity and Drama in the Jesuit Schools of Eighteenth Century Kolozsvár –– Hazafiság, katolicizmus és dráma a 18. századi kolozsvári jezsuita iskolákban

Kedves Csaba: Rethoric of Csíksomlyó Passion Plays–– A XVIII. századi ferences misztériumdrámák poétikai-retorikai vizsgálatának lehetőségei

Nagy Szilvia: Theological Teaching in a Passion Play –– Teológiai ismeretek egy iskolai színjátékban

Medgyessy Norbert: Religious education and playacting with reference to some Franciscan and a Piarist play –– Hitoktatás és színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma tükrében

 

 

Beginning of professional theatre in the first part of the 19th century / A hivatásos színjátszás kezdetei (a XIX. század első felének színjátszói)

 

 

Bartha Katalin Ágnes: A Transylvanian Macbeth-production (1812) (Practical Training of Acting & Education of the Audience) –– Egy kolozsvári Macbeth produkció (1812) gyakorlati színészképzés és közönségnevelés

Tar Gabriella-Nóra: Schools of Dramatic art and Ballet-Schools in the 18th and 19th Century Transylvania“ ––…hallám pengetni egy szinészi oskola felállítását…”, Színész- és balettiskolák a 18. és 19. századi Erdélyben

Kovács Eszter: Varia des Hermannstädter Theaters. Audience-Educating Course 1823-1861. –– Varia des Hermannstädter Theaters. Közönségnevelő tanfolyam, Nagyszeben 1823-1861

 

 

 

 

 

Modern drama pedagogy / Modern drámapedagógia

 

 

 

 

 

Drama history research and modern education / Drámatörténeti kutatások és a modern pedagógia

 

 

 

Perret, Donald: Theatre as Instruction / Schooling through Performance: Gérard de Vivre’s 1578 comedy De la Fidelité nuptiale dune honeste Matrone enver son Mari et epoux –– A könyvtől az előadásig: mit kell megtanulnunk és megtanítanunk farce-ok színpadra állításához

Pappné Demeter Magdolna: Drama pedagogical Methods applied in Education / Instruction  –– A drámapedagógiai módszerek alkalmazása az oktatás és nevelés területén

Perret, Donald: From Page to Performance: What we’ve to learn and teach by staging farces –– A könyvtől az előadásig. Mit kell tudnunk és tanítanunk a farce-ok színpadra állításához

  Tabi Katalin: Where Page and Stage Meet. Re-editing Shakespeare in the Mirror of Stage Directions   – Ahol a szöveg és a színpad találkozik Shakespeare újraszerkesztése a rendezői utasítások tükrében

 

 

 

Theatre in the education nowadays / Drámajáték ma az oktatásban

 

 

 

 

   Szauder Erik: Drama as Pedagogy –– Egy lehetséges drámamodell

Calingacion, Belen D.: Literature Alive: A Performative Approach in Teaching Literature –– Élő irodalom – az irodalomtanítás előadói megközelítése

Ujszászi Zsuzsanna: Cliff, Alison, Captain and Steward leading to a change (About the use of drama for English majors) –– Cliff, Alison, Captain és Steward befolyása a változásra (A dráma szerepe az angol nyelvoktatásban)

Szentirmai László: Paper angels’ desperate fight agains the demons of consumerism on the stairs of paper churches –– Papírangyalkák elkeseredett harca kartontemplomok lépcsőin a fogyasztás fröccsöntött démonaival - avagy válogatott formák, színek és anyagok a morál szolgálatában

Sz. Pallai  Ágnes: Possibilities of Theatre in Education (TIE) in Teacher Training –– A TIE (Theatre in Education) lehetőségei a pedagógusképzésben

Palásthy Ildikó: Psychologie and educational drama –– Pszichológia és nevelési dráma

Slayton, Ralph: Truth, Beauty, and the Good and our role in the Quest –– Igazság, szépség és jóság – hasznunk a keresésben

 

 

 

Drama alive / Az élő dráma

 

 

 

Lyhmann, Kristin: Festivals pedagogic –– Az ünnepi játékok pedagógiája

Miklósi Mária – Gergely Andrea: Introduction of Duodrama ––A Duodráma bemutatkozik

Várhalmi Ilona: Schooltheatre in nowadays –– Napjaink diákszínpada

 

 

 

On the history of drama pedagogy / A drámapedagógia történetéről

 

 

 

Erdészné Turcsányi Katalin: The Past and the Present of Drama-pedagogy –– A drámapedagógia múltja és jelene